REGISTRACE

Jméno:
Příjmení:
Heslo:
* délka hesla je 4 - 16 znaků
Ověření hesla:
Email:
Telefon:
* zadejte pouze 9 čísel (bez +420)

Podmínky účasti na lekcích tanečního studia Mayfly:

1) Účastník lekcí v Mayfly studiu prohlašuje, že je starší 18-ti let, nebo předloží písemný souhlas svého zákonného zástupce majitelce studia.

2) Účastník lekcí v Mayfly studiu prohlašuje, že je plně fyzicky a psychicky způsobilý, že je v dobré fyzické formě, která mu dovoluje účastnit se lekce, že nemá nebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily či omezovaly ve fyzickém cvičení. Prohlašuje, že se lekcí účastní se souhlasem svého lékaře a tedy na vlastní zodpovědnost a riziko.

3) Účastník lekcí v Mayfly studiu prohlašuje, že nebude požadovat odškodnění v souvislosti s jakýmkoli úrazem, nehodou, ztrátou nebo škodou jakéhokoli druhu na zdraví nebo majetku jakkoli způsobené nebo vzniklé v provozovně studia během příprav, odchodu a samotného cvičení.

4) Lekce se konají podle rozvrhu uvedeného v rezervačním online systému Mayfly studia. Pokud není předem oznámeno jinak, lekce se nekonají ve dnech státních svátků.

5) Na lekci se přichází do provozovny Mayfly studia maximálně 15 minut před jejím začátkem. Lekce 60 minut a začíná přesně v čase uvedeném v rozvrhu. Prvních 5 minut je určeno k organizačním záležitostem a přípravě na lekci. Lektorka studia si vyhrazuje právo ukončit lekci nejvíce o 5 minut dřív z důvodu úklidu sálu a klidné výměny účastníků lekcí.

6) Účastník lekce v Mayfly studiu je povinen před začátkem lekce odložit prstýnky a jiné šperky z důvodu možného zranění či poškození sítě.

7) Účastníci lekci v Mayfly studiu nenosí s sebou na hodiny cenné předměty ani vetší obnosy peněz. Pokud přesto s sebou nějakou cennost nebo větší obnos má, je nutné vzít je s sebou do sálu, kde výuka probíhá. Za ztrátu věcí, cenností či peněz uložených v sále nebo v šatně nenese personál Mayfly studia zodpovědnost.

8) Účastníkovi lekcí v Mayfly studiu nevzniká nárok na vrácení peněz za kurzy při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce. Zaplacené balíčky, jednorázové lekce a měsíční permanentky jsou nevratné. Nevychozené lekce není možno převádět do následujícího výukového období a ve stanovené datum propadají. V průběhu semestru je možné je převést na jiného účastníka po domluvě s provozovatelem studia.

9) V případě absence je nutné odhlásit se z lekce nejpozději 24 hodin předem prostřednictvím online rezervačního systému Mayfly studia. Na ostatní způsoby zrušení lekcí (např. Facebook, email, telefonní spojení) nebereme zřetel. Pokud není lekce zrušena včas (méně než 24 hodin), propadá a nahradit ji není možné.

10) Veškeré typy balíčků a jednorázové lekce jsou platné pouze v daném období, tzv. semestru. Po skončení této doby již není možno ji jakkoliv prodlužovat. Datum konce semestru dává Mayfly studio vždy vědět při začátku semestru a vyvěsí jej písemně na viditelném místě jak ve studiu, tak na internetu (web studia, Facebook). Na reklamace tedyMayfly studio nebere zřetel.

11) Účastník lekcí v Myfly studiu je povinen uhradit částku za balíček, měsíční permanentku či jednorázovou lekci v plné výši do 10 dnů od jejich registrace, a to buď převodem na bankovní účet nebo hotově v prostorách Mayfly studia.Mayfly studio se zavazuje potvrdit platbu připsáním částky na účet účastníka v rezervačním online systému do dvou dnů od provedení platby účastníkem lekcí.

12) Ve všech prostorách Mayfly studia jakož i v celé budově, platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor studia zakázán.

13) Účastník lekcí v Mayfly studiu prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů provozovateli Mayfly studia jako správci osobních údajů pro její další obchodní a marketingové účely, to vše na dobu neurčitou (t.j. do odvolání). Prohlašuje, že je seznámen se svými právy vyplývajícími z ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zejména poučen o svých právech podle § 12 a 21 zákona, včetně práva tento svůj souhlas odvolat.

14) Minimální počet účastníků aby se lekce uskutečnila jsou 3. Pokud bude na lekci přihlášeno méně lidí, budete v aktuální den do 12:00 informováni SMS zprávou o jejím zrušení. V takovém případě Vám je lekce vrácena zpět,ale nemáte nárok na finanční náhradu za neuskutečněnou lekci.

Souhlasím s podmínkami registrace